ข้อมูลยา

Amoxicillin

Posted On
Posted By penrudee1205

Medically reviewed on Feb 20, 2019

Full version for professional

amoxicillin ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด, ยาamoxicillin จัดอยู่ในกลุ่มของยา penicillin ซึ่งมีกลไกการฆ่าเชื้อโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ยานี้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้เช่น โรคหวัด ดังนั้นการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อไม่จำเป็นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการดื้อยาได้ในอนาคต

amoxicillin ยังใช้ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อ H.pylori

เรียบเรียง 26/12/2018

Amoxicillin 500มก.

ข้อบ่งใช้
อ่านเพิ่มเติมที่ขนาดยา

ขนาดยา
ผู้ใหญ่: สำหรับเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดื้อยา 250-500มิลลิกรัม(มก.)ทุก8ชั่วโมง หรือ 500-875 มก. ทุก 12 ชั่วโมง(ชม.)


ยาชนิดรับประทาน
โรคฝีในช่องปาก
ผู้ใหญ่: 3กรัม, ให้ซ้ำอีก 1 ครั้งหลังจากได้รับยาไป 8 ชม.

ยาชนิดรับประทาน
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะชนิดไม่ซับซ้อน
ผู้ใหญ่: 3กรัม, ให้ซ้ำอีก 1 ครั้งหลังจากได้รับยาไป 10-12 ชม.

ยาชนิดรับประทาน
หนองในแท้/หนองในเทียม
ผู้ใหญ่: 3กรัม ให้กินครั้งเดียวร่วมกับยา probenecid ขนาด 1 กรัม

ยาชนิดรับประทาน
ติดเชื้อ เอช.ไพโรไล(H.pylori)
ผู้ใหญ่: 750 มก. หรือ 1,000 มก.วันละ 2 ครั้ง หรือ 500 มก.วันละ 3 ครั้งร่วมกับยา metronidazole หรือ clarithromycin และยาต้านการหลั่งกรดกลุ่ม PPI

ยาชนิดรับประทาน
ติดเชื้อโรคแอคติโนมัยโคสิส , ติดเชื้อที่ทางเดินน้ำดี, หลอดลมอักเสบ, เยื่อบุหัวใจอักเสบ, ภาวะกระเพาะลำไส้อักเสบ, หนองใน, ติดเชื่อที่ปาก, ติดเชื้อที่ตา, โรคปอดบวม, ความผิดปกติของม้าม, ไข้รากสาดและไข้รากสาดเทียม, ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ผู้ใหญ่:250-500 มก.ทุก 8 ชม. หรือ 500-875 มก. ทุก 12 ชม.
เด็ก: น้ำหนักน้อยกว่า 40กก. ให้ยาตามน้ำหนัก 40-90 มก./กก. แบ่งให้ 2-3 ครั้งต่อวันสูงสุด 3กรัม/วัน

ยาชนิดรับประทาน
ป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ผู้ใหญ่: 2 หรือ 3ก. ให้ครั้งเดียว 1 ชม.ก่อนการผ่าตัด
เด็ก: 50มก./กก. ให้ครั้งเดียว 1 ชม.ก่อนการผ่าตัด

ยาชนิดรับประทาน
คออักเสบ, ต่อมทอลซินอักเสบ
ผู้ใหญ่: หากเป็นยาชนิดค่อยๆปลดปล่อยให้ขนาด 775 มก. ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน

ให้ยาทางหลอดเลือด
ติดเชื้อไม่ดื้อยา
ผู้ใหญ่: 500มก. ทุก 8 ชม.ฉีกเข้ากล้ามเนื้อ หรือค่อยๆให้ทางหลอดเลือดดำ, ภาวะติดเชื้อรุนแรงอาจให้ยาสูงถึง 1 กรัม ทุก 6ชม.ทางหลอดเลือดดำ(ค่อยๆฉีดในระยะเวลา 3-4 นาที) หรือให้ร่วมกับน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระยะเวลา 30-60 นาที
เด็ก: น้ำหนักตัวน้อยกว่า 40กก.: ให้ยาขนาด 40-90 มก./กก.แบ่งให้สองครั้งต่อวัน สูงสุดขนาดยา 3กรัม/วัน

Renal Impairment/ภาวะไตเสื่อม
ผู้ป่วยฟอกไต: 250-500 มก. ทุก 24 ชม. และควรมีการปรับขนาดยาระหว่างทำการฟอกไต
CrCl น้อยกว่า 10 ขนาดยา 250-500 มก. ทุก 12 ชม.
CrCl 10-30 ขนาดยา 250-500 มก. ทุก 12 ชม.

การบริหารยา
สามารถกินก่อน หรือหลังอาหาร .กินยาหลังอาหารจะช่วยให้การดูดซึมยาดีขึ้น และช่วยลดอาการไม่สบายท้องหลังกินยาได้

Reconstitution/การผสมยา
สำหรับยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
ละลายยา 500 มก.ในน้ำสำหรับยาฉีด(water for injection) 10 มล.จะทำให้ได้ปริมาตรสารละลาย 10.4 มล. หรือเจือจางเพิ่มเติมกับสารละลายที่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสม
สำหรับยาที่ฉีดให้ทางกล้ามเนื้อ
เติมน้ำสำหรับยาฉีดปริมาตร 2.5มล. และเขย่าจนยาละลายเข้ากันได้ดีทำให้มีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 2.9 มล.

Incompatibility/ยาที่ไม่สามารถให้ร่วมกันได้
ผลิตผลจากเลือด, สารละลายที่มีส่วนประกอบของโปรตีน(เช่น โปรตีนไฮโดรไลเสต), IV lipid emulsion, aminoglycosides

Contraindications/ข้อห้ามในการใช้ยานี้
มีประวัติแพ้ยา amoxicillin และตัวยาอื่นๆในกลุ่ม penicillins

Special Precautions/ควรระวังเป็นพิเศษ
ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเบต้า-แลคแทม, ไตเสื่อม, ตั้งครรภ์และให้นมบุตร, โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส

Adverse Drug Reactions/อาการไม่พึงประสงค์จากยา
คลื่นไส้, ท้องเสีย, ลิ้นมีขนสีดำ, serum sickness-like reactions, ไข้ผื่น, ผื่นแพ้ยา, ผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome, ผื่นแพ้ยา ED, ฯลฯ

Pregnancy Category(US FDA)/ความปลอดภัยของยาต่อทารกในครรภ์

Pregnancy Category B หมายถึง ยาที่ไม่พบความเสี่ยงต่อตัวอ่อนจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์ หรือยาที่พบว่ามีผลเสียต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลองแต่ยังไม่พบว่ามีผลเสียต่อ ทารก ในมนุษย์จากการศึกษาแบบควบคุม เช่น ยาปฎิชีวนะในกลุ่ม Penicillins

Patient Counselling/คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
ดื่มน้ำให้เพียงพอ และตรวจสอบปริมาณของปัสสาวะ

Monitoring Parameters/ผลแลปที่ต้องดูแลระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยา
ดูแลภาวะของไต, ตับ, และระบบเลือด, ภาวะปฎิกริยากับยาในยาขนานที่ 1

แบรนด์
Amoxi T.O.
Amoxil

อ้างอิง

  1. https://www.drugs.com/uk/amoxicillin-500mg-capsules-leaflet.html
  2. https://sites.google.com/site/rxbanglamung//ยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์/pregnancy-category
  3. https://sites.google.com/site/drugallergiesmsu/drug_allergies/type/exfoliative-dermatitis
  4. https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-uncomplicated-neisseria-gonorrhoeae-infections
Please follow and like us:
error

Related Post

One thought on “Amoxicillin
  1. Amoxicillin (Full) - druggood.com

    […] อ่านภาพรวมอะม็อกซีซิลลิน […]

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: