ข้อมูลยา

Betahistine

Posted On
Posted By penrudee1205
ยาแก้วิงเวียนบ้านหมุน
ยาแก้วิงเวียน, บ้านหมุน

Betahistin หรือ Serc หรือ Betahis ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนและอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากเวสทีบิวลาร์(Vestibular) กลุ่มอาการ meniere syndrome ซึ่งมักพบมีอาการ:

  • วิงเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน(เวียนศีรษะร่วมกับมีอาการคลื่นไส้/อาเจียน)
  • การได้ยินเสียงเสียไป
  • หูอื้อ

ขนาดยาที่แนะนำ และวิธีใช้ยา

ขนาด 16 มิลลิกรัม ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่คือ 24-48 มก. แบ่งให้ต่อวัน 3 ครั้ง
ขนาด 24 มิลลิกรัม ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่คือ 48 มก. แบ่งให้ต่อวัน 2 ครั้ง

วิธีการใช้ยา

รับประทานโดยกลืนยาพร้อมน้ำ ควรปรับขนาดยาตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละราย บางครั้งพบว่าอาการดีขึ้นหลังจากสองสัปดาห์ เห็นผลในการรักษาดีที่สุดภายในไม่กี่เดือน มีข้อบ่งชี้ว่าการเริ่มให้ยาในคนไข้ตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้น/หรือไม่ทำให้การได้ยินเสียงเสียไปตามการดำเนินของโรค

กลุ่มผู้ป่วยเด็ก ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลของความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพียงพอ
กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ แม้ว่าจะมีข้อมูลจำกัดจากการศึกษาทางคลินิก จากประบการณ์หลังการวางตลาดอย่างกว้างขวางแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
กลุ่มผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่อง ยังไม่มีการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่จากประสบการณ์หลังการวางตลาดพบว่าไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นใดในตำรับยานี้, ผู้ที่มีเนื้องอกต่อมหมวกไตชนิด phaeochromocytoma

คำเตือนและข้อควรระวัง

ผลต่อความสามารถในการขับขี่และทำงานกับเครื่องจักร:
เบตาฮีสตีนมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค morbus meniere และอาการวิงเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน ซึ่งโรคทั้้งสองมีผลเสียต่อการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักรในการศึกษาทางคลินิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อศึกษาถึผลของเบตาฮีสตีนต่อความสามารถในการขับขี่และทำงานกับเครื่องจักร พบว่าเบตาฮีสตีนไม่มีผลหรือมีผลเพียงเล็กน้อย

อันตรกิริยากับยาอื่นๆ

ยังไม่มีการทำการศึกษาในสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองในหลอดทดลองคาดว่า ไม่พบการเเกิดการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 แต่ควรระวังในยาที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ MAO และยาที่ยับยั้งสารฮีสตามีน

สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร

สตรีมีครรภ์
ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการใช้เบตาฮีสตีนในสตรีมีครรภ์ การศึกษาในสัตว์ทดลองยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในเรื่องผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ การพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ทั้งระยะที่เป็น เอ็มบริโอ, ระยะฟีตัส การคลอดและพัฒนาการในระยะหลังยคลอด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในมนุษย์ยังไม่ทราบแน่ชัด ไม่่ควรใช้เบตาฮีสตีนในระหว่างการตั้งครรภ์นอกจามีความจำเป็นให้ใช้
สตรีระหว่างให้นมบุตร
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเบตาฮีสตีนถูกขับออกทางน้ำนมมนุษย์ได้หรือไม่ ยังไม่มีการศึกษาในสัตว์ทดลองในเรื่องการขับออกของเบตาฮีสตีนทางน้ำนม ความสำคัญของยาที่ให้กับมารดาควรเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่สตรีระหว่างให้นมฯ จะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก

สภาวะการเก็บรักษา

อายุของยา 3ปี เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่ใช้ยานี้หลังวันหมดอายุที่ระบุไว้บนกล่องยา เก็บยาให้พ้นจากมือและสายตาของเด็ก

image from bankoklab, emedz

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: